A Casolem ens agrada estar presents. Els nostres equips d’acompanyants són responsables de cada infant que eduquen i acompanyen. Un acompanyament respectuós ha de tenir en compte en tot moment les etapes evolutives i les necessitats reals dels infants, per tal d’afavorir el seu benestar i la seva autonomia, a més reforçar la confiança en ells mateixos i motivar-los en l’aprententatge actiu. La presència de l’equip d’acompanyants de migdia és bàsica per tal d’encoratjar els infants a ser lliures i a esdevenir protagonistes del propi procés d’aprenenatge.